Rechtbank beoordeelt (kritische) uitlatingen op het forum

Tien (kritische) uitlatingen van gebruikers op het Mountainbike.nl forum zijn beoordeeld door de rechtbank. Deze uitlatingen hebben betrekking op een verkoper van tweedehands mountainbikes. Drie uitlatingen zijn onrechtmatig (en verwijderd). Zeven uitlatingen zijn geoorloofd en behoeven geen verwijdering.

Onrechtmatige uitlatingen? Internetforum en de aansprakelijkheid van de houder van het domein.
Onrechtmatige uitlatingen? Internetforum en de aansprakelijkheid van de houder van het domein.

Van eGate (houder van Mountainbike.nl) kan niet gevergd worden dat zij actief de berichtgeving op haar forum leest en censureert. Dat oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Overijssel in een procedure die door H&B Exclusive was aangespannen.

Geen actieve rol om berichten zelfstandig te censureren

De rechter vindt dat er geen sprake is van een actieve verwijderingsplicht, mede omdat een groot deel van de door H&B Exclusive gewraakte berichten niet onrechtmatig zijn gebleken. 

De rechter motiveert dit in de kern als volgt: “Daartoe is van belang dat sprake is van een forum op een algemeen toegankelijke website, waarop in beginsel een ieder die een profiel aanmaakt direct berichten kan plaatsen; dat sprake is van een hobbymatige handelswijze, waarbij eGate geen personeel in dienst heeft om berichten te controleren; en dat eGate snel en adequaat reageert op verzoeken tot verwijdering van geplaatste berichten”.

Vorderingen afgewezen door de rechter

De vordering tot het verwijderen van alle berichten over H&B Exclusive (in een topic met circa 300 berichten) is door de rechtbank afgewezen. 

“We zijn blij dat de rechtbank oordeelt dat onze weigering om het gehele topic te verwijderen niet onrechtmatig is, omdat per bericht beoordeeld dient te worden of er sprake is van een onrechtmatige uitlating, of niet" (Rogier van Mountainbike.nl).

Ook is een verbod tot het plaatsen van nieuwe berichten, het publiceren van een rectificatie, bekendmaking van IP-adressen van 8 gebruikers, betaling van een voorschot op de schadevergoeding ter hoogte van € 15.300,-, en verwijdering / buitengebruikstelling van de website door de rechtbank afgewezen.

"We zijn eveneens blij dat de rechtbank onze inspanningen om adequaat te reageren op verzoeken tot verwijdering van geplaatste berichten, en in het bijzonder berichten welke evident onrechtmatig zijn, heeft erkend" (Rogier van Mountainbike.nl).

Verloop van de procedure

Op 22 december 2021 ontving de redactie de dagvaarding. Voorafgaand aan de gerechtelijke uitspraak hebben partijen in diezelfde maand geen schikking kunnen treffen. 

Na een schriftelijke ronde heeft de kantonrechter op 12 april 2022 een mondelinge behandeling bevolen. De openbare zitting heeft plaatsgevonden op 20 juni 2022. Beide partijen hebben tijdens deze zitting hun standpunten nog eens duidelijk gemaakt en de kantonrechter heeft aanvullende informatie gevraagd.

Er is aan het einde van de zitting geen schikking tussen partijen tot stand gekomen, omdat Mountainbike.nl een uitspraak aan de rechter heeft gevraagd. Dit om duidelijkheid te scheppen in de beheersbaarheid en daarmee het voortbestaan van het discussieforum.

Het vonnis

Op 19 juli 2022 heeft de rechtbank openbaar uitspraak gedaan. Het vonnis is gepubliceerd op rechtspraak.nl (de website van rechtbanken en gerechtshoven).

De kantonrechter heeft geoordeeld dat drie berichten onrechtmatig zijn en verwijderd moeten worden, hetgeen inmiddels is gebeurd. In de gerechtelijke uitspraak is onder meer de belangenafweging met het recht op eerbiediging van de goede naam en het recht op vrijheid van meningsuiting onderbouwd.

Ook verschenen over deze rechtszaak, door Arnoud Engelfriet (Wikipedia)
Welke verantwoordelijkheid heb je als (kleine) forumbeheerder als een draadje ontspoort?

 

Logo rechtbank

UITSPRAAK

Inhoudsindicatie: Onrechtmatige uitlatingen? Internetforum en de aansprakelijkheid van de houder van het domein.

RECHTBANK OVERIJSSEL
Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats : Zwolle
Zaaknummer : 9612153 \ CV EXPL 21-5361
Vonnis van 19 juli 2022

in de zaak van
de vennootschap onder firma H&B EXCLUSIVE V.O.F.,
gevestigd en kantoorhoudende in Boxmeer,
eisende partij, hierna te noemen H&B,
gemachtigde: mr. C. P. de Putter,

tegen

1. de vennootschap onder firma EGATE INTERNET SOLUTIONS V.O.F.,
gevestigd en kantoorhoudende in Zwolle,
2. [gedaagde 2],
wonende in [woonplaats] ,
3. [gedaagde 3],
wonende in [woonplaats] ,
gedaagde partijen, hierna tezamen noemen eGate,
gemachtigde: mr. J. Smit.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 12 april 2022 waarbij een mondelinge behandeling is bevolen;
- de aanvullende producties 20 tot en met 27 van de zijde van H&B;
- de aanvullende producties 9 tot en met 12 van de zijde van eGate;
- de mondelinge behandeling van 20 juni 2022 waarvan door de griffie aantekeningen zijn bijgehouden en alwaar mr. De Putter en mr. Smit spreekaantekeningen hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Inleiding

2.1. Kort samengevat gaat het in deze zaak om de vraag of eGate onrechtmatig handelt door een forum te faciliteren waarin uitlatingen zijn gedaan over H&B waardoor, zo stelt H&B, haar eer en goede naam wordt aangetast. Het geschil ziet zowel op de vraag of sprake is van onrechtmatige uitlatingen, als de vraag welke verantwoordelijkheid eGate hierin heeft. De kantonrechter zal een deel van de vorderingen van H&B toewijzen. Daarbij zijn de volgende feiten van belang.

3 De feiten

3.1. H&B is actief in de handel van tweedehands mountainbikes. Verkoop vindt hoofdzakelijk plaats via advertenties op Marktplaats en in haar winkel.

3.2. eGate is actief op het gebied van de ontwikkeling, productie en uitgave van software en onderhoudt websites. [gedaagde 2] en [gedaagde 3] zijn broers van elkaar en vennoten van eGate.

3.3. eGate is onder meer houder van de domeinnaam www.mountainbike.nl (hierna: de website). Op de website is een forum actief met verschillende topics.

3.4. Naar aanleiding van een verzoek daartoe van H&B heeft eGate in december 2020 berichten over H&B van het forum verwijderd, omdat daarin persoonsgegevens werden vermeld.

3.5. Vanaf januari 2021 is de topic ‘H&B Exclusive’ actief (hierna: het topic).

3.6. H&B heeft op 27 januari 2021 verzocht om het topic en berichten daaruit te verwijderen. eGate heeft dat aanvankelijk geweigerd. Na een ingebrekestelling van H&B van 21 juli 2021 heeft eGate alsnog een aantal berichten uit het topic verwijderd. Het topic zelf is niet verwijderd, maar inmiddels wel gesloten. Dat wil zeggen dat het topic nog gelezen kan worden, maar dat geen nieuwe berichten geplaatst kunnen worden.

4 Het geschil

4.1. H&B vordert, samengevat,

A. te verklaren voor recht dat eGate onrechtmatig handelt door het plaatsen van onrechtmatige content toe te staan;
B. veroordeling van eGate tot het verwijderen van berichten en een verbod tot het plaatsen van nieuwe berichten;
C. veroordeling van eGate om medewerking te verlenen aan verwijdering / buitengebruikstelling van de website;
D. in de plaats treden van het vonnis van een verzoek aan SIDN tot buitengebruikstelling van de website;
E. veroordeling van eGate tot het plaatsen van een rectificatie;
F. bekendmaking van IP-adressen van 8 gebruikers;
G. betaling van een voorschot op de schadevergoeding ter hoogte van € 15.300,-, te vermeerderen met de wettelijk rente;

een en ander op last van een dwangsom en met veroordeling van eGate in de proceskosten en de nakosten.

4.2. eGate voert verweer.

4.3. Op de stellingen en verweren van partijen zal hierna worden ingegaan voor zover dat van belang is voor de beoordeling van het geschil.

5 De beoordeling

Onrechtmatige berichten?

5.1. In de eerste plaats is aan de orde of de berichten waar H&B over klaagt, onrechtmatig zijn. H&B heeft tijdens de mondelinge behandeling concreet aangegeven welke berichten zij onrechtmatig vindt. De betreffende berichten zijn aan dit vonnis gehecht in bijlage 1. H&B stelt dat haar eer en goede naam in deze berichten worden aangetast, omdat zij daarin zwart wordt gemaakt en ten onrechte wordt beticht van het niet naleven van garantieverplichtingen en het niet uitvoeren van technisch onderhoud. H&B heeft toegelicht dat zij garantie biedt op verkochte fietsen behoudens roterende onderdelen en dat zij een monteur in dienst heeft. H&B heeft daarnaast toegelicht dat zij het aantal gereden kilometers per fiets afleidt uit de al dan niet aangeleverde historie, het bouwjaar en de staat van de fiets. Verder acht H&B het bezwaarlijk dat uitlatingen zijn gedaan door mensen die zelf geen klant zijn (geweest), zodat de berichten niet zijn gestoeld op eigen waarnemingen.

5.2. eGate betwist dat de gewraakte berichten onrechtmatig zijn. Zij stelt zich op het standpunt dat hoewel de berichten veelal negatief zijn over H&B, sprake is van eigen waarnemingen of bevindingen, die in het kader van een transparante handel in tweedehands fietsen toegestaan zijn. Daarbij voert eGate aan dat er meer dan genoeg reacties zijn van mensen die bij H&B geweest zijn en niet tevreden zijn over hun aankoop, zodat H&B naar haar mening onvoldoende heeft aangetoond dat de negatieve uitlatingen ongegrond zijn. De enkele omstandigheid dat sprake is van een negatief bericht, maakt deze niet onrechtmatig, aldus eGate.

5.3. De kantonrechter overweegt als volgt.

5.4. Tussen partijen is niet in geschil dat de gewraakte berichten negatief van toon zijn over H&B en derhalve een aantasting vormen van de eer en goede naam van H&B. Beoordeeld dient derhalve te worden of sprake is van een botsing tussen het recht op eerbiediging van de goede naam, zoals dat onder meer door artikel 6:162 BW wordt beschermd, en het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat in de grondwet en het EVRM is neergelegd, en, zo ja, welk van de hiervoor genoemde fundamentele rechten in het concrete geval zwaarder weegt. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden door een afweging van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval en met inachtneming van de noodzakelijkheids- en proportionaliteitstoets. De toetsing dient in één keer te geschieden, waarbij het oordeel dat een van beide rechten, gelet op alle ter zake dienende omstandigheden, zwaarder weegt dan het andere recht, meebrengt dat de inbreuk op het andere recht voldoet aan de noodzakelijkheidstoets van artikel 8 lid 2 respectievelijk artikel 10 lid 2 EVRM (zie onder meer HR 18 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB3210). Tot deze omstandigheden behoren onder meer de aard van de openbaarmakingen en de ernst van de te verwachten gevolgen hiervan, het belang bij het (gestelde) uiten van de mededelingen, de mate waarin de mededelingen ten tijde van het uiten ervan steun vond in het toen beschikbare feitenmateriaal, de inkleding van de feiten, de mate van waarschijnlijkheid dat in het algemeen belang het nagestreefde doel langs andere, voor de wederpartij minder schadelijke wegen met een redelijke kans op spoedig succes had kunnen worden bereikt, en de kans dat de betreffende informatie ook zonder de verweten terbeschikkingstelling aan de pers in de publiciteit zou zijn gekomen (HR 24 juni 1983, ECLI:NL:HR:1983:AD2221).

5.5. Het eerste bericht betreft een uitlating van iemand die zegt zelf een fiets te hebben gekocht bij H&B en daar niet tevreden over te zijn omdat er veel kosten gemaakt moesten worden om de fiets in goede staat te krijgen. De berichten 2, 3 en 4 zijn een reactie daarop. De kantonrechter is van oordeel dat deze uitlatingen niet onrechtmatig zijn. Daarbij is van belang dat sprake is van een uitlating over een eigen ervaring, die geplaatst is in een online forum dat speciaal voor dat doel is opgesteld. Het verwijt in het bericht, dat kort gezegd erop neerkomt dat gelogen is over het aantal gelopen kilometers, wordt door degene die het bericht heeft geplaatst onderbouwd met argumenten; namelijk omdat dat te zien was geweest aan het frame en de cassette en omdat er alsnog veel geld in de fiets geïnvesteerd moest worden. H&B heeft niet gemotiveerd betwist dat dat verwijt terecht is. Hoewel H&B aanvoert dat de vermelde kilometers steeds te herleiden zijn, heeft zij niet weersproken dat deze koper gegronde redenen had om dat aantal achteraf in twijfel te trekken. De berichten 2, 3 en 4 bevatten geen zelfstandige verwijten aan het adres van H&B. H&B heeft naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende aangevoerd op grond waarvan deze berichten (desondanks) onrechtmatig zouden zijn.

5.6. Het vijfde bericht betreft een reactie op een eerder bericht van ‘gijsje’, die schrijft dat ‘als je er de ballen verstand van hebt (…) [je beter] een nieuwe of een gebruikte [fiets kan kopen] bij een winkel die garantie geeft’, en voegt daaraan toe dat – samengevat – H&B zegt garantie te geven, maar dat achteraf niet doet. De kantonrechter is van oordeel dat dit bericht onrechtmatig is. Daartoe is van belang dat de uitlating het verwijt bevat dat een door H&B verleende garantie niet wordt nageleefd, terwijl H&B dat gemotiveerd weerspreekt. H&B heeft toegelicht dat garantie enkel op niet-roterende onderdelen wordt verstrekt, terwijl in het bericht niet wordt onderbouwd wanneer en waarop garantie geweigerd is. De kantonrechter gaat er daarom vanuit dat het verwijt in het bericht ongegrond is. Dat ‘Mad Wally’ een belang had bij het plaatsen van het bericht is niet gesteld of gebleken. Daar staat tegenover dat H&B nadeel kan ondervinden door het bericht, omdat het is geplaatst op een forum dat voor iedereen toegankelijk is en bedoeld is voor het uitwisselen van eigen ervaringen ten behoeve van toekomstige kopers. Het recht op vrije meningsuiting moet naar het oordeel van de kantonrechter daarom in dit geval wijken voor het recht op bescherming van de eer en goede naam.

5.7. Het zesde bericht betreft wederom een reactie op het hiervoor genoemde eerdere bericht van ‘gijsje’, en voegt daaraan toe dat – samengevat – H&B fietsen tweedehands inkoopt en daarbij meer biedt dan een gemiddelde koper, alsook dat ze deze voor meer kunnen verkopen ‘onder het mom van ‘fietsenwinkel met garantie’. De kantonrechter ziet in dit bericht geen schending van de eer en goede naam van H&B. Een verwijt aan H&B wordt niet gemaakt, omdat niet negatief is dat H&B meer ‘biedt’ op fietsen die zij inkoopt en evenmin dat zij dat doet omdat zij de fietsen voor een hoger bedrag kan verkopen nu zij een winkel heeft en garantie geeft. Naar het oordeel van de kantonrechter is reeds hierom geen sprake van een onrechtmatige uitlating.

5.8. Het zevende bericht betreft het inschakelen van een monteur. Met het bericht wordt geïnsinueerd dat H&B geen monteur in dienst heeft, althans dat deze niet daadwerkelijk onderdelen vernieuwt. Naar het oordeel van de kantonrechter betreft dat bericht geen schending van de eer en goede naam van H&B, omdat, hoewel H&B stelt dat zij wel een monteur in dienst heeft, H&B onvoldoende heeft onderbouwd waarom dat gegeven van belang zou zijn bij de verkoop van tweedehands fietsen. Een concreet verwijt wordt H&B met het bericht niet gemaakt. De kantonrechter ziet daarom ook in dit bericht onvoldoende grond voor een onrechtmatige uitlating.

5.9. Het achtste bericht bevat het verwijt dat H&B liegt, omdat een cassette ‘verre van nieuw’ is, en dat ‘ze [bedoeld is H&B, toevoeging kantonrechter] je op voorhand al willen oplichten’. De kantonrechter is van oordeel dat dit bericht wel onrechtmatig is. Het verwijt dat H&B liegt en ‘wil oplichten’, is niet nader onderbouwd. Het verwijt is zeer algemeen geformuleerd en kan, zoals hiervoor is opgemerkt, een breed publiek bereiken met mogelijke nadelige gevolgen voor H&B. Dat ‘Jamis Diablo’ belang heeft bij het plaatsen van dit bericht is niet gesteld of gebleken. Ook in dit geval dient het recht op vrije meningsuiting naar het oordeel van de kantonrechter te wijken voor het recht op bescherming van de eer en goede naam.

5.10. Het negende bericht betreft een reactie op het hiervoor beoordeelde bericht van Jamis Diablo. Deze reactie bevat geen verwijt, maar enkel de opmerking dat onduidelijk is wat de vermelding ‘recentelijk vervangen’ inhoudt. In het bericht kan een insinuatie gelezen worden dat vermeldingen van H&B misleidend of onterecht zouden zijn, maar die insinuatie is zo vaag dat de kantonrechter hier geen aantasting van de eer en goede naam van H&B in leest. Van een onrechtmatige uitlating is daarom geen sprake.

5.11. Het tiende bericht betreft een reactie van ‘Crasstest’ op een eerder bericht van ‘dorretje’, waarin ‘Crasstest’ – samengevat – schrijft dat H&B niks van zich laat horen als er iets mis blijkt te zijn en liegt over het hebben vervangen van onderdelen of ernstige gebreken aan een fiets niet noemt. Met het bericht worden verwijten gemaakt aan H&B die H&B heeft weersproken. Deze verwijten zijn niet nader onderbouwd. De kantonrechter gaat ervan uit dat de verwijten onterecht zijn. Niet gesteld of gebleken is dat ‘Crasstest’ een belang had bij het plaatsen van het bericht, terwijl ook ten aanzien van dit bericht geldt dat H&B nadeel kan ondervinden als gevolg daarvan. Het bericht bevat daarom naar het oordeel van de kantonrechter een onrechtmatige uitlating.

Tussenconclusie

5.12. Omdat de kantonrechter van oordeel is dat drie van de gewraakte berichten, te weten bericht nummer vijf, acht en tien, onrechtmatig zijn, dienen deze berichten verwijderd te worden. eGate heeft geen afzonderlijk verweer gevoerd tegen de vordering van H&B om de berichten te verwijderen. De kantonrechter zal de vordering van H&B om eGate te veroordelen tot verwijdering van deze drie berichten daarom toewijzen. De daarop gevorderde dwangsom zal worden gematigd zoals hierna in het dictum is bepaald.

5.13. Omdat bij de beoordeling of sprake is van onrechtmatige uitlatingen steeds een afweging gemaakt dient te worden tussen twee botsende grondrechten onder alle omstandigheden van het geval, zal een algemene verplichting van eGate om ‘alle berichten’ over H&B te verwijderen en verwijderd te houden alsook om nieuwe berichten niet te laten plaatsen (zoals door H&B is gevorderd onder 2.) niet worden toegewezen.

5.14. H&B vordert onder 3. medewerking aan de verwijdering en/of buitengebruikstelling van de website www.mountainbike.nl, en onder 4. het in de plaats treden van dit vonnis van een verzoek aan SIDN, voor zover eGate aan haar verplichting tot verwijdering niet voldoet. De kantonrechter zal deze vorderingen afwijzen, alleen al omdat niet gesteld of gebleken is dat er aanleiding bestaat om te betwijfelen dat eGate zal voldoen aan de veroordeling tot het verwijderen van onrechtmatige berichten. Uit het handelen van eGate blijkt integendeel dat zij reeds eerder berichten heeft verwijderd en dat zij op dit moment, evenals H&B, duidelijkheid wenst over de vraag of de resterende berichten onrechtmatig zijn of niet. Nu die duidelijkheid, voor zover mogelijk, met deze uitspraak wordt gegeven, is dat bezwaar opgeheven.

5.15. Nu bovendien slechts drie berichten uit het topic onrechtmatig zijn verklaard en niet het gehele topic moet worden verwijderd, ziet de kantonrechter onvoldoende grond voor een verplichting van eGate om de door H&B onder 5. gevorderde rectificatie te plaatsen, zodat ook die vordering wordt afgewezen.

Handelt eGate onrechtmatig?

5.16. H&B stelt dat eGate onrechtmatig handelt door met haar forum te faciliteren dat onrechtmatige berichten worden gepubliceerd. Volgens H&B is eGate geen informatiemaatschappij die een beroep kan doen op de uitzondering van artikel 6:196c BW, omdat eGate actief reageert op berichten en deze aanpast. Daarmee houdt eGate een sfeer in stand die H&B in een kwaad daglicht heeft gesteld. Met het verwijderen van positieve berichten haalt eGate bovendien het laatste stukje wederhoor weg, aldus H&B. Het was eGate bekend dat op het forum onrechtmatige berichten werden geplaatst, omdat H&B al in december 2020 om verwijdering daarvan had verzocht en H&B ook in januari 2021 bij eGate had gemeld dat een nieuw topic over haar was aangemaakt. eGate had daarom actief het topic in de gaten moeten houden en berichten direct moeten verwijderen.

5.17. eGate doet een beroep op artikel 6:196c BW en stelt dat zij slechts berichten van anderen weergeeft, zodat zij niet aansprakelijk is wanneer onrechtmatige uitlatingen op het forum worden geplaatst. Zij betwist dat zij zich in de discussie van deelnemers van het forum mengt. De website www.mountainbike.nl wordt hobbymatig gehouden, maakt geen winst en eGate heeft geen personeel in dienst. Ook de ‘moderators’ die berichten op het forum kunnen verwijderen, zijn niet bij haar in dienst en ontvangen geen vergoeding. eGate wijst er daarnaast op dat zij steeds en direct heeft gereageerd zodra H&B een beroep op haar deed en berichten die evident onrechtmatig waren heeft verwijderd en dat de berichten waar H&B nu concreet op wijst, niet eerder door H&B bij haar zijn aangemeld voor verwijdering.

5.18. De kantonrechter overweegt als volgt. Niet in geschil is dat eGate berichten op verzoek van H&B heeft verwijderd. Het eerste topic is in december 2020 verwijderd en nadat H&B haar in gebreke stelde op 21 juli 2021 heeft eGate wederom berichten verwijderd. eGate heeft destijds enkel geweigerd om het gehele topic te verwijderen. Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat de weigering om het gehele topic te verwijderen niet onrechtmatig is, omdat per bericht beoordeeld dient te worden of sprake is van een onrechtmatige uitlating, of niet. H&B heeft geen berichten genoemd waarvan zij op 21 juli 2021 verwijdering heeft gevraagd en die eGate niet zou hebben verwijderd. Aan de orde is daarom alleen nog de vraag of eGate onrechtmatig handelde door de hiervoor onrechtmatig geachte berichten (nummers 5, 8 en 10) niet te verwijderen. In dat kader is van belang dat deze berichten ná 21 juli 2021 zijn geplaatst en dat H&B niet eerder dan bij dagvaarding de verwijdering van deze berichten heeft gevraagd van eGate. Van belang is derhalve of eGate een actieve verwijderingsplicht heeft. De kantonrechter volgt het standpunt van H&B dat daar sprake van zou zijn, niet. Ook voor zover eGate geen beroep toekomt op artikel 6:196c BW, en eGate geen informatiemaatschappij is als bedoeld in 3:15d BW, kan van eGate niet gevergd worden dat zij actief de berichtgeving op haar forum leest en censureert. Daartoe is van belang dat sprake is van een forum op een algemeen toegankelijke website, waarop in beginsel een ieder die een profiel aanmaakt direct berichten kan plaatsen; dat sprake is van een hobbymatige handelswijze, waarbij eGate geen personeel in dienst heeft om berichten te controleren; en dat eGate snel en adequaat reageert op verzoeken tot verwijdering van geplaatste berichten. De omstandigheden dat er eerder onrechtmatige berichten zijn geplaatst en verwijderd – zoals H&B aanvoert – maken naar het oordeel van de kantonrechter niet dat eGate ten aanzien van H&B wel een actieve rol op zich had moeten nemen om berichten zelfstandig te censureren, mede omdat een groot deel van de door H&B gewraakte berichten niet onrechtmatig zijn gebleken. De kantonrechter zal de gevorderde verklaring voor recht dat eGate onrechtmatig heeft gehandeld daarom afwijzen, alsook de daarop gebaseerde vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding.

Moet eGate IP-adressen afgeven?

5.19. H&B vordert bekendmaking van de IP-adressen van 8 bezoekers van de website www.mountainbike.nl. De vordering tot het verstrekken van IP-adressen moet beoordeeld worden aan de hand van het Lycos/Pessers-arrest (ECLI:NL:HR:2005:AU4019) waarin het arrest van het gerechtshof Amsterdam is bekrachtigd (ECLI:NL:GHAMS:2004:AR2103). Uit dat arrest volgt dat een van de criteria voor het toewijzen van een vordering tot het verstrekken van NAW-gegevens is dat voldoende aannemelijk moet zijn dat geplaatste berichtgeving mogelijk onrechtmatig en schadelijk kan zijn. De kantonrechter stelt vast dat de gebruikersnamen van de deze 8 bezoekers anders zijn dan de gebruikersnamen die bij de hiervoor onrechtmatig geoordeelde berichten staan vermeld. H&B heeft niet toegelicht welke berichten de genoemde bezoekers hebben geplaatst en of die berichten onrechtmatig en schadelijk kunnen zijn. Aan het hiervoor genoemde criterium is daarom niet voldaan, reden waarom de kantonrechter deze vordering zal afwijzen.

De proceskosten

5.20. Omdat een deel van de vorderingen van H&B wordt toegewezen, worden beide partijen in deze procedure respectievelijk in het gelijk en het ongelijk gesteld. De kantonrechter zal de proceskosten daarom compenseren, in die zin dat partijen de eigen kosten dragen.

6 De beslissing

De kantonrechter

6.1. veroordeelt eGate om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de berichten genoemd in Bijlage 1 onder 5, 8 en 10 van dit vonnis te verwijderen, waaronder ook begrepen eventuele externe linken en/of deeplinken naar die berichten, op last van een dwangsom ter hoogte van € 50,- per dag met een maximum van € 1.000,-;

6.2. compenseert de proceskosten in de zin dat partijen de eigen kosten dragen;

6.3. verklaart het vonnis tot zo ver uitvoerbaar bij voorraad;

6.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.C. Rozeboom, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 19 juli 2022.

Bijlage 1:

1. Een bericht van 24 oktober 2021, 17:26, geplaatst onder de naam Srammeke:

“Modbreak aantal dingen aangepast om duidelijk te maken dat het een persoonlijke mening betreft!

Ik raad niemand aan een fiets te kopen bij H&B Exclusive in Boxmeer. Het heeft mij weken tijd en enkele honderden euro’s gekost om de fiets die ik in vertrouwen kocht, in een goede staat te krijgen. Het grootste probleem lag bij de vork en dat kost natuurlijk al vlug een hoop geld. Ik ben niet via hen gegaan, ondanks dat ik drie maanden garantie heb, omdat ik hun niet vertrouw.

Ze hebben naar mijn mening veel leugens verteld via de chat en ook in de winkel hebben ze volgens mij dingen over de fiets gezegd die niet klopten. Ik Geloof nooit dat de fiets geen 1000km heeft gemaakt. Dat zie je onmiddellijk aan het frame en de cassette, maar door de mooi ogende fiets(en) keek ik daar vlug overheen. Ze weten dat je met het doel komt om te kopen… Of je moet een kenner zijn, maar verwacht niet dat ze iets van de prijs af doen, ondanks dat ze een goed bod aanvaarden volgens de advertenties. Er kan geen 50 euro van af.”

2. Een bericht van 24 oktober 2021, 17:26, geplaatst onder de naam ivocare:

“Srammeke schreef: (…zie bericht hiervoor, opm. kantonrechter…)

Naar mijn mening moet je ook je eigen onderzoek doen. Het is heel fout dat ze adverteren met de lage kilometrages maar hier kijk je relatief snel doorheen. Je bent zelf bij de onderhandelingen geweest en heb geaccepteerd dat ze er geen euro van af willen doen.

Allemaal niet tof maar te voorkomen.”

3. Een bericht van 25 oktober 2021, 19:32, geplaatst onder de naam Mad Wally:

“ivocate schreef: (…zie bericht hiervoor, opm. kantonrechter…)

Dat zou betekenen dat je als leek nooit meer iets zou kunnen kopen. Ik snap dat je als koper ook een onderzoeksplicht hebt, modbreak: Dit topic bestaat om eigen ervaringen met H&B uit te wisselen, niet om discussies omtrent hun handelen op te starten. Op basis van de geposte ervaringen kan eenieder zijn of haar eigen conclusies trekken, maar het is niet de bedoeling om op basis van ervaringen van anderen op te roepen tot sluiting van de tent.”

4. Een bericht van 25 oktober 2021, 19:67, geplaatst onder de naam jernij:

“Mad Wally schreef: (…zie bericht hiervoor, opm. kantonrechter…)

Eens, maar googlen op H&B review is toch het eerste wat je als leek zou moeten doen lijkt mij…”

5. Een bericht van 2 november 2021, 23:58, geplaatst onder de naam Mad Wally:

[Dit bericht is van het forum verwijderd en daarom hier niet overgenomen van rechtspraak.nl]

6. Een bericht van 3 november 2021, 15:52, geplaatst onder de naam SensBike:

“gijsje schreef:

Ze doen hetzelfde als dat hun potentiële afnemers doen, verkoopsites op internet afstruinen naar interessante handel. Daar waar jij als potentiële koper iets vd prijs probeert af te peuteren werken zij wat brutaler en bieden fors lager. Zo werkt “de handel” nu eenmaal, of het nu om. auto’s, motoren, campers of fietsen gaat. (niets mis mee wat mij betreft)

Dat ze vervolgens voor (te) veel geld die fietsen weer doorverkopen… tja.. daar ben je als koper zelf bij.

Dat ze niet helemaal eerlijk zijn vwb leeftijd en technische staat van hun handel is discutabel… Maar als je er de ballen verstand van hebt en niet in staat bent om versleten tandwielen of lagers te herkennen…koop dat een nieuwe of een gebruikte bij een winkel die garantie geeft.

Jij zegt dat ze flink onderbieden. Maar ze bieden juist net iets meer dan de gebruikelijke marktplaats koper waardoor ze bijna altijd wel raak schieten. Ze krijgen toch veel meer voor de fiets onder het mom van “fietsenwinkel met garantie”.”

7. Een bericht van 6 november 2021, 22:25, geplaatst onder de naam Michel.nl:

“Exact het enige dat ze zouden moeten doen is een echte monteur in dienst nemen die werkelijk onderdelen vernieuwd. Maar ja investeren en minder marge over houden [emoticon]”

8. Een bericht van 9 november 2021, 17:42, geplaatst onder de naam Jamis Diablo:

[Dit bericht is van het forum verwijderd en daarom hier niet overgenomen van rechtspraak.nl]

9. Een bericht van 9 november 2021, 17:51, geplaatst onder de naam Azurri:

“Jamis Diablo schreef: (…zie bericht hiervoor, opm. kantonrechter…)

De pest is ze zetten bijna overal bij; recentelijk vervangen, nooit nieuw. En wat is dat recentelijk? 2 maanden, een half jaar, 9 maanden? In de tussentijd kan er wel alweer 30000 km op zitten…”

10. Een bericht van 9 november 2021, 22:11, geplaatst onder de naam Crasstest:

[Dit bericht is van het forum verwijderd en daarom hier niet overgenomen van rechtspraak.nl]

LEES DIT HIERNA

Ebiken met de Lankelesi RV800 Plus

Zet ons op een fiets en we zijn al redelijk snel tevreden. Zet ons op een fiets met dikke banden en…

LEES VERDER

Geen zin in herfstweer? Dan nog even naar de Roc d'Azur 2023

Over drie weken, van 4 tot 8 oktober, komen MTB- en buitensportfans massaal naar Fréjus (Var) voor…

LEES VERDER

Kickr Move en de Kickr Shift, de nieuwste fietstrainers van Wahoo!

Kickr Move: Binnen de fietstrainers van Wahoo staat de Kickr Move zeker boven aan de line-up wat…

LEES VERDER