Sub Menu

Voorwaarden Community

Hoi, leuk dat jij je geregistreerd hebt op het forum van Mountainbike.nl. Om het voor iedereen leuk te houden gelden hier regels. Wij vragen een paar minuten van je tijd om dit door te lezen.

 • Rechten en plichten van gebruikers
 • Hergebruik van bijdragen
 • Aansprakelijkheid en toepasselijk recht
 • Persoonlijk wachtwoord
 • Gedragsregels
 • Persoonlijke gegevens
 • Klachten

Rechten en plichten van gebruikers

1. Dit document is een overeenkomst tussen jou als gebruiker van het Mountainbike.nl-forum en Mountainbike.nl te Zwolle.

2. Als je een bijdrage wilt plaatsen op het Mountainbike.nl-forum, moet je jezelf registreren als deelnemer. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar mogen daarop geen bijdragen plaatsen.

3. Door jouw gebruik van het Mountainbike.nl-forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Mountainbike.nl heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

4. Je mag het Mountainbike.nl-forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ook staat het forum open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op het forum geplaatste mededeling.

5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door Mountainbike.nl gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Mountainbike.nl.

6. Lezers van het Mountainbike.nl-forum moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op technisch en medisch gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.

Hergebruik van bijdragen

7. Door het gebruik van het Mountainbike.nl-forum geeft je Mountainbike.nl de onherroepelijke volmacht om jouw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (website, nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media). Je geeft Mountainbike.nl tevens toestemming om jouw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Mountainbike.nl is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

8. Het is andere partijen dan Mountainbike.nl niet toegestaan bijdragen op het Mountainbike.nl-forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren, zonder duidelijke bronvermelding.

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

9. Mountainbike.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van jouw activiteiten op het Mountainbike.nl-forum, noch in Nederland, noch daarbuiten.

10. Mountainbike.nl sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het Mountainbike.nl-forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.

11. Het Mountainbike.nl-forum wordt beheerd door Mountainbike.nl. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

12. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar je of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

13. Door gebruik van het Mountainbike.nl-forum aanvaardt je de verplichting tot schadeloosstelling van Mountainbike.nl in geval Mountainbike.nl (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Mountainbike.nl dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door je van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

14. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het Mountainbike.nl-forum maakt iedere gebruiker die zich registreert op Mountainbike.nl een persoonlijk wachtwoord. Het plaatsen van een bijdrage op de forums is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.

15. Als gebruiker dien jij jouw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. je garandeert Mountainbike.nl dat jouw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Mountainbike.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

16. Als je het vermoeden hebt dat jouw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dien je Mountainbike.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via redactie@mountainbike.nl. Mountainbike.nl zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en je zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

Gedragsregels

17. Bijdragen aan het Mountainbike.nl-forum worden geplaatst zonder tussenkomst van Mountainbike.nl. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

18. Mountainbike.nl behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

 • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.
 • het gebruik van meerdere forum accounts door dezelfde gebruiker.
 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
 • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
 • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
 • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
 • het zich voordoen als een andere persoon.
 • het plaatsen van commerciële boodschappen.
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.
 • Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan Mountainbike.nl besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

Wat wij hier absoluut niet willen hebben

 • pornografisch materiaal
 • racistische uitlatingen
 • onnodig schokkend materiaal
 • reclame maken. Geen spullen te koop aanbieden buiten Te Koop, maar ook niet je eigen homepage of andermans website aanprijzen, zolang die geen toegevoegde waarde hebben aan iemands vraag.

Let bij plaatsing op:

 • SCHREEUWEN in topictitels en berichten is irritant
 • kwaliteit staat boven kwantiteit. Post niet zo veel mogelijk, maar zo goed mogelijk.
 • blijf ontopic. Topics die weinig met mountainbiken te maken hebben horen in de Lounge Bar.
 • spammen en/of crossposten (dubbele berichten of topics op verschillende plekken) is ongewenst.
 • ga niet onnodig oude topics omhoog schoppen (kicken). Voor topics in Te Koop geldt; zeker niet vaker dan eens per 48 uur kicken.
 • vermijd en voorkom ruzie of modder gooien, denk aan de andere members en wees niet onnodig kwetsend tegenover anderen.
 • privé Berichten, chatlogs, mails, etc. zijn privé en horen dat te blijven
 • de forumindeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 • geef je een bericht een duidelijke kop; geen kreten dus. Alleen 'locatie' zegt niemand iets. Met 'Is de Utrechtse Heuvelrug een goede locatie voor XC-ers?' weet iedereen waar je het over hebt.
 • wees zo volledig mogelijk, zodat moderators zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen om het probleem te achterhalen. Geef aan welke oplossingen voor je probleem je zelf al geprobeerd hebt.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 • het doel van dit forum; je bent met andere gebruikers in gesprek. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies is dus niet toegestaan.

Omgang met moderators

 • moderators zijn hier om het forum zo leuk mogelijk te houden voor iedereen. Ben je het niet eens met een beslissing, stuur dan een Privé Bericht naar de desbetreffende moderator.
 • Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.
 • Wees respectvol richting moderators en de communitymanager.
 • Volg altijd de aanwijzingen van moderators en de communitymanager op.

Een topic openen

 • Geef de inhoud van een topic aandacht.
 • Als je geen probleem hebt, maar een discussie wilt starten, maak dan ook een duidelijk topic waarin je iets stelt en beargumenteert waarom dat zo is. 
 • Loze mededelingen en topicstarts van maar één regel worden niet zo gewaardeerd.
 • Vragen aan de community? Probeer het eerst zelf op te lossen. Zoek ook eens met de search van het forum. Wees duidelijk, geef aan wat je al geprobeerd hebt. 
 • Geef een topic een logische titel die de inhoud ervan samenvat.
 • Het is niet de bedoeling dat je een titel maakt die de aandacht trekt, met veel uitroeptekens, hoofdletters of met "HELP HELP!" in de titel. Bedenk iets wat het onderwerp specifiek dekt.
 • Plaats het topic in het juiste forum.
 • Bij het starten van een discussie is een stelling van groot belang. Zorg dat deze duidelijk en objectief geformuleerd is. Ook voor de titel van het topic geldt dat deze objectief en feitelijk dient te zijn. Een bewering in de titel mag, maar zet deze wel in aanhalingstekens.

Reageren

 • Reageren is niet anders dan op de rest van het forum. Dat wil zeggen, reageer on-topic, onderbouwd en ga bovenal respectvol met elkaar om. Specifiek voor gevoelige onderwerpen achten we het van belang dat discussies ongestoord kunnen verlopen. Op reacties die de discussie verstoren wordt ingegrepen.

Als bedrijf reageren

 • Een bedrijf kan openbaar reageren op alle berichten met betrekking op uw producten of bedrijf, ongeacht of de feedback lovend of kritisch is. Dit is de ideale manier om aan consumenten te laten zien dat u een behulpzaam en betrouwbaar bedrijf bent. 

Onderbouwing

 • Een discussie valt of staat met de kwaliteit van de onderbouwing; zonder degelijke onderbouwing zul je discussiedeelnemers niet kunnen overtuigen van (delen van) jouw mening. Het posten van veel reacties zonder onderbouwing wordt als storend ervaren. Je mag van alles vinden, wel moet het enigszins onderbouwd zijn. Een gebrek daaraan (ter beoordeling van de crew) kan leiden tot sancties.

19. Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het Mountainbike.nl-forum is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website.

20. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van het Mountainbike.nl-forum, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Persoonlijke gegevens

21. je verstrekt persoonlijke gegevens aan Mountainbike.nl wanneer jij je registreert als deelnemer aan het Mountainbike.nl-forum, wanneer je bijdragen plaatst en wanneer je ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om je in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om je jouw wachtwoord toe te sturen en om eventueel met je in contact te komen over jouw bijdrage.

22. jouw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om je op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van Mountainbike.nl, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Indien je geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze e-mailnieuwsbrief, kan je jezelf eenmalig en definitief afmelden via de link in de verzonden e-mail nieuwsbrief. (zie verder de Privacyverklaring op onze website).

23. Mountainbike.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover Mountainbike.nl daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

25. Als je op het Mountainbike.nl-forum een bijdrage tegenkomt die naar jouw mening jouw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.

26. je kunt jouw klacht kenbaar maken aan Mountainbike.nl via redactie@mountainbike.nl. Jouw klacht wordt in eerste instantie behandeld door de redactie van Mountainbike.nl. Mocht jij je niet kunnen vinden in de beslissing van de redactie, dan kunt je dit (schriftelijk) kenbaar maken.

27. Bij jouw klacht dien je, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op het Mountainbike.nl-forum jouw klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk (van je browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar jouw mening door de bijdrage op het forum geschonden wordt. Vergeet verder niet jouw contactgegevens te vermelden.

Bedankt voor het lezen, hou het leuk en Let's Ride!

 

Disclaimer en voorwaarden 
Privacy en cookies
Voorwaarden community