Sub Menu

Voorwaarden Community

Hoi, leuk dat jij je geregistreerd hebt (of gaat registreren) op het forum van Mountainbike.nl. Om het voor iedereen leuk te houden gelden hier regels. Wij vragen een paar minuten van je tijd om dit door te lezen.

 • Rechten en plichten van gebruikers
 • Hergebruik van bijdragen
 • Aansprakelijkheid en toepasselijk recht
 • Persoonlijk wachtwoord
 • Gedragsregels
 • Persoonlijke gegevens
 • Klachten

Mountainbike.nl biedt op zijn website het Mountainbike.nl Forum aan (hierna te noemen: forum). Hierop zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden en huisregels van toepassing.

Meest recente aanpassing: 24 oktober 2022

Gebruiksvoorwaarden

Voor wie?

Dit forum is in de eerste plaats bedoeld voor mountainbikers die graag willen praten over mountainbike-onderwerpen. Ook staat het forum open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op het forum geplaatste mededeling (om zo vragen te beantwoorden en tekst en uitleg te geven).

Geregistreerd? Dan ben je akkoord

Om het forum beschaafd, informatief, aangenaam, constructief en interessant te houden heeft Mountainbike.nl gebruiksvoorwaarden en huisregels opgesteld. Die zijn te lezen op deze pagina. Wanneer je je registreert als forumgebruiker - hierna te noemen: gebruiker - ga je akkoord met deze voorwaarden en regels.

Mountainbike.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en regels op ieder moment te wijzigen. Het is dan ook aan te bevelen om ze regelmatig zelf te controleren op wijzigingen. De datum van de meest recente wijziging vind je bovenaan dit document.

Deze gebruiksvoorwaarden en de huisregels zijn niet alleen van toepassing op het forum, maar ook op  alle andere content die door derden (dus niet door Mountainbike.nl) is geproduceerd, zoals de columns en zoals de social-reacties onder de artikelen van de Mountainbike.nl-website.

Rechten en plichten van gebruikers

Dit document is een overeenkomst tussen de gebruiker van het Mountainbike.nl-forum en Mountainbike.nl te Zwolle.

Als je een bijdrage wilt plaatsen op het Mountainbike.nl-forum, moet je eerst een account aanmaken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.

Door gebruik van het Mountainbike.nl-forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Mountainbike.nl heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

Je mag het Mountainbike.nl-forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ook staat het forum open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op het forum geplaatste mededeling.

Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door Mountainbike.nl gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Mountainbike.nl.

Lezers van het Mountainbike.nl-forum moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op medisch gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.

Hergebruik van bijdragen

Door het gebruik van het Mountainbike.nl-forum geef je Mountainbike.nl de onherroepelijke volmacht om jouw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (website, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media en andere media). Je geeft Mountainbike.nl tevens toestemming om jouw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Mountainbike.nl is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

Het is andere partijen dan Mountainbike.nl niet toegestaan bijdragen op het Mountainbike.nl-forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van Mountainbike.nl als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Mountainbike.nl, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Mountainbike.nl samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het Mountainbike.nl-forum te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

Deelnemen aan en gebruikmaken van het forum geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

De content die andere gebruikers dan Mountainbike.nl op het forum plaatsen, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker en de juistheid of onjuistheid ervan komt geheel voor diens rekening. Mountainbike.nl kan niet op wat voor manier dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Mountainbike.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van jouw activiteiten op het Mountainbike.nl-forum, noch in Nederland, noch daarbuiten.

Mountainbike.nl sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het Mountainbike.nl-forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.

Het Mountainbike.nl-forum wordt beheerd door Mountainbike.nl. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar je, of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

Door gebruik van het Mountainbike.nl-forum aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van Mountainbike.nl in geval Mountainbike.nl (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Mountainbike.nl dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door jou van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

Het account komt tot stand nadat de gebruiker een wachtwoord heeft gekozen en Mountainbike.nl een activatiecode heeft toegestuurd naar het door het aspirant-lid opgegeven e-mailadres waarmee het aspirant-lid zijn account kan activeren.

Als gebruiker dien je jouw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Je garandeert Mountainbike.nl dat jouw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Mountainbike.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

Als je het vermoeden hebt dat jouw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dien je deze direct aan te passen of anders Mountainbike.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via redactie@mountainbike.nl. Mountainbike.nl zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en je zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

Gedragsregels & forumbeheer

Het forum wordt beheerd en gemodereerd door de vrijwilligers van Mountainbike.nl (hierna te noemen: de Moderator). De Moderator kan te allen tijde en zonder overleg of toelichting berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij van mening is dat deze in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden huisregels, of daar waar de leesbaarheid / begrijpelijkheid van een bericht / topic in het geding is.

De Moderator behoudt zich het recht voor om gebruikers, al dan niet tijdelijk, de mogelijkheid tot posten en de toegang tot het forum te ontzeggen, mochten zij zich naar het oordeel van de Moderator niet aan de gedragsregels houden. Hieraan gaat minimaal één waarschuwing vooraf, tenzij de overtreding naar het oordeel van de Moderator ernstig genoeg is om direct tot een al dan niet tijdelijke verbanning over te gaan.

Bijdragen aan het Mountainbike.nl-forum worden geplaatst zonder tussenkomst van Mountainbike.nl. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

Mountainbike.nl behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Berichten plaatsen

 • De gebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij / zij op het forum plaatst of heeft geplaatst.
 • Belastende uitlatingen over bedrijven, instanties, diensten of producten dienen altijd te worden onderbouwd. Zie ook case: H&B Exclusive tegen het platform: Welke verantwoordelijkheid heb je als (kleine) forumbeheerder als een draadje ontspoort?.
 • Lovende uitlatingen over bedrijven, instanties, diensten of producten dienen altijd te worden onderbouwd.
 • (Delen van) forumbijdragen die off topic zijn, oftewel: die niet of nauwelijks iets te maken hebben met het openingsbericht van de discussie, kunnen worden verwijderd door de Moderator.
 • Overmatig gebruik van de citeerfunctie is niet toegestaan. Een quote van een eerder bericht dient dus relevant te zijn voor de nieuwe post waarin deze verwerkt is, en die nieuwe post moet ook inhoudelijk iets constructiefs toevoegen.
 • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende, onrespectvolle, niet-constructieve, irrelevante of anderszins ongepaste bijdragen zijn niet toegestaan.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om in bijdragen op de man te spelen richting mede-forumgebruikers, of om mede-forumgebruikers te provoceren. Of er sprake is van op de man spelen / provocatie bepaalt de Moderator.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals persoonsnamen, initialen, telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om reclame te maken. Gebruikers mogen dus geen advertenties plaatsen of al dan niet commerciële bedrijven promoten.
 • Het is gebruikers toegestaan om links naar andere websites te plaatsen, ook naar commerciële websites, mits deze zinvol zijn in de context van de discussie en niet voornamelijk bedoeld zijn om reclame te maken. Of er sprake is van reclame bepaalt de Moderator. Ook dient de gebruiker bij de link een beschrijving te plaatsen van hetgeen waar de link naar leidt. Een 'kale' link, dus zonder een dergelijke toelichting, kan verwijderd worden door de Moderator.
 • Het is gebruikers niet toegestaan bijdragen te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
 • De voertaal van het forum is Nederlands. Berichten die geheel of gedeeltelijk in een andere taal zijn opgesteld, kunnen verwijderd worden.
 • Bijdragen die (zeer) slecht te begrijpen zijn, bijvoorbeeld door taalfouten of gebrek aan interpunctie, kunnen verwijderd worden door de Moderator.
 • Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en emoticons. Of er sprake is van overdreven gebruik bepaalt de Moderator.
 • De Moderator kan berichten aanpassen omwille van de leesbaarheid, duidelijkheid en vindbaarheid op de site / op internet.
 • Bijdragen mogen maar één (1) keer worden geplaatst.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om teksten of beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust, te plaatsen op ons forum, tenzij de gebruiker aantoont dat hij / zij daar toestemming voor heeft van de betreffende auteur.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan Mountainbike.nl besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

Let bij plaatsing op

 • de forumindeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 • formuleer een duidelijke titel bij je bericht.
 • plaats je bericht maar op één plek binnen het forum.
 • wees zo volledig mogelijk, zodat medegebruikers zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen om het probleem te achterhalen. Geef aan welke oplossingen voor je probleem je zelf al geprobeerd hebt.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 • het doel van dit forum; je bent met andere gebruikers in gesprek over uiteenlopende mountainbike gerelateerde onderwerpen. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies of in zijn algemeenheid bijdragen die niet op het mountainbiken toezien is dus niet toegestaan.

De gebruiker mag (ter uitsluitende beoordeling van Mountainbike.nl) geen content op de website plaatsen:

 • die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 • waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
 • die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere gebruikers of bezoekers van de Website schendt;
 • waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 • waarin fietsen of onderdelen wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen;
 • die gericht is op het werven van personeel;
 • voor reclame- of marketingdoeleinden.

Indien een gebruiker meent dat een andere gebruiker of een bezoeker van de website handelt in strijd met dit, kan hij Mountainbike.nl hiervan op de hoogte stellen.

Vraag & Aanbod

De voorwaarden voor Vraag & Aanbod zijn onderbracht in losse aanvullende voorwaarden.

Omgang met moderators

 • Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.
 • Wees respectvol richting moderators.
 • Volg altijd de aanwijzingen van moderators op.

Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het Mountainbike.nl forum is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.

Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van het Mountainbike.nl-forum, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Forumsoftware

Dit forum werkt op basis van phpBB. Dit is forumsoftware die is vrijgegeven onder de 'General Public License' (GPL). Zie www.phpbb.com voor meer informatie omtrent phpBB.

Persoonlijke gegevens

Je verstrekt persoonlijke gegevens aan Mountainbike.nl wanneer je je registreert als deelnemer aan het Mountainbike.nl-forum, wanneer je bijdragen plaatst en wanneer je ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om je in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om je je reset-wachtwoord toe te sturen en om eventueel met je in contact te komen over jouw bijdrage.

Jouw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om je op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van Mountainbike.nl, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Indien je geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze e-mailnieuwsbrief, kun je je altijd afmelden in iedere nieuwsbrief (afmeld link).

Mountainbike.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover Mountainbike.nl daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht. Als gebruiker van het forum sta je toe dat Mountainbike.nl de door jou opgegeven informatie, alsmede je IP-adres bij registratie en bij iedere post (forumbijdrage), in zijn database opslaat. Deze gegevens verstrekt Mountainbike.nl niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij politie of justitie hierom vraagt of de rechter dat beveelt.

Noch Mountainbike.nl, noch phpBB (zie kopje 'Forumsoftware') zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

Klachten

Als je op het Mountainbike.nl-forum een bijdrage tegenkomt die naar jouw mening jouw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.

Je kunt je klacht kenbaar maken aan Mountainbike.nl via het e-mailadres redactie@mountainbike.nl. Je klacht wordt in eerste instantie behandeld door de redactie van Mountainbike.nl.nl. Mocht je je niet kunnen vinden in de beslissing van de redactie, dan kun je dit (schriftelijk) kenbaar maken bij eGate Internet Solutions, Emmawijk 55, 8011 CN, Zwolle.

Zowel bij je klacht als bij je eventuele beroep dien je, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op het Mountainbike.nl-forum de klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van het browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar jouw mening door de bijdrage op het forum geschonden wordt. Vergeet verder niet je contactgegevens te vermelden.

Bedankt voor het lezen, hou het leuk en Let's Ride!
 

 

Disclaimer en voorwaarden 
Privacy en cookies
Voorwaarden community