Mountainbike.nl Bikersdagen

Sub Menu

Bikersdagen

Op initiatief van mountainbikers van deze site worden tochten georganiseerd. Onder begeleiding van een plaatselijke routekenner gaan we gezamenlijk modder of stof verplaatsen. Bekijk op het forum "Bikersdagen" voor de laatste info.

Voorwaarden deelname Bikersdag

De Bikersdag is een persoonlijk initiatief van forumleden van Mountainbike.nl. Deelname (meefietsen) is in principe mogelijk voor iedereen.

Geen georganiseerde tocht

Bikersdagen zijn activiteiten door leden voor leden, met onder andere als doel elkaar te ontmoeten en lekker te biken (en een beetje moe te worden). Denk er aan dat dit geen georganiseerde tocht is waarbij een officiële organisatie aanwezig is die verantwoordelijk is voor het wel en wee van de deelnemers! Ieder is zelf verantwoordelijk voor het feitelijk (kunnen) volbrengen van de route en voor het vormen van een bikegroepje. Probeer dus zelf in te schatten wat voor jou haalbaar is en of je met inachtneming van de voorwaarden deelneemt!

Aansprakelijkheid

  • Deelnemen aan het evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
  • De organisatie (Mountainbike.nl, Crew, vrijwillige gidsen) is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
  • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
  • Sponsors van een Bikersdag en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Zwaarte van de tocht 

De zwaarte van de tocht hangt af van de afstand en de eigenschappen van het terrein. De afstand is niet altijd bekend, ook kan er ieder moment voor een andere route worden gekozen. De zwaarte van het terrein hangt van allerlei omstandigheden af die niet altijd vooraf zijn in te schatten. Houdt er wel rekening mee dat een afstand van meer dan zo'n 40 kilometer, voor ongeoefende mountainbikers behoorlijk zwaar kan zijn, zeker als het terrein moeilijk is door modder, sneeuw, omgevallen boomstammen, enzovoorts. Uiteraard is ook van belang of er veel geklommen en gedaald wordt. Als je nog nooit met een mountainbiketocht hebt meegefietst, en je bent er niet zeker van of je een gemiddelde/zware tocht aan kunt, begin er dan niet aan. Hetzelfde geldt als je geen technische behendigheid bezit.

Achter raken, verdwalen 

Helaas kan het wel eens voorkomen dat iemand de groep kwijt raakt. Als wordt gefietst in wat moeilijker omstandigheden (bijvoorbeeld bij technische afdalingen/klims of in het donker omdat het laat is geworden) is het belangrijk dat je de groep zelf in de gaten houdt of iedereen er nog bij is. Hoewel de kans op gevaarlijke situaties bij ervaren rijders niet groot is, kan een achter geraakte deelnemer, zeker als het geen ervaren deelnemer is, toch in de problemen komen. Voor alle duidelijkheid: degenen die de tocht begeleiden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dit soort gevallen.

Aanpassen route 

Tijdens de tochten worden wellicht routesuggesties gedaan door degenen die de activiteiten begeleiden. Bikers dienen echter altijd zelf de haalbaarheid van de tocht te controleren. Als een route voor de desbetreffende deelnemers te lang of technisch blijkt te zijn kan dat een reden zijn om zelf af of uit te stappen. Niemand verplicht je iets. Eenvoudig gezegd heb je de mogelijkheid achter iemand aan te fietsen, maar dat is geheel je eigen keuze.

Kosten 

Er zijn geen kosten, daar het geen georganiseerde tocht betreft.

1. Deelnemer is bekend met de verplichtingen betreffende het dragen van veiligheidskleding, omvattende minimaal helm (verplicht) en als advies gelden ook handschoenen. 

2. Deelname aan de Bikersdag geschiedt op eigen risico. 
Deelnemer ziet af van iedere aansprakelijkheidsstelling van Mountainbike.nl, de gidsen en overige initiatiefnemers, het parcours en de overige deelnemers, voor eventuele schade van welke aard dan ook zoals vervolgschade en lichamelijk letsel. 

3. Mountainbike.nl, de gidsen en overige medewerkers, en het betreffende parcours, zijn tegenover de deelnemers, personen die de deelnemers vergezellen en overige bezoekers alsmede hun erven en/of hun rechtverkrijgenden en/of andere derden niet aansprakelijk voor enige persoons en/of materiële schade en gevolgschade van welke aard en omvang dan ook, welke tijdens de tocht waarop de Bikersdag/Gidsen organiseert en tijdens of als gevolg van deelname aan deze tocht of andere georganiseerde activiteit is ontstaan, onverschillig door welke oorzaak. 

4. Deelnemer verklaart ermee bekend te zijn en daarop ook nadrukkelijk te zijn gewezen, dat het volgen van de bike-tocht, hoezeer ook eisen aan zorgvuldigheid en veiligheid (zoals een helm) in acht worden genomen, een risico met zich meebrengt. Mountainbiken is en blijft een risicosport. Deelnemer is zich hiervan 200% bewust.

5. Deelnemer gaat akkoord met publicatie van opnamen die van hem / haar worden gemaakt.

6. De initiatiefnemers behouden zich het recht voor in gevallen van overmacht, zoals zeer slechte weersomstandigheden en veiligheidsoverwegingen de tocht of delen daarvan af te lasten. Indien initiatiefnemers de tocht doorgang laten vinden, bepaald deelnemer altijd nog zelf of deze voldoende ervaren is om mee te rijden.

7. Verzekering: Elke deelnemer moet tijdens de tocht verzekerd zijn tegen ongevallen door het mountainbiken. Zorg ervoor dat het mountainbiken gedekt wordt door de verzekering. Dit is niet altijd zo! Er kan zich onverhoopt een situatie voordoen, waarbij (langdurig) lichamelijk letsel niet uitgesloten is.

8. Deelnemer verklaart met het hiervoor genoemde volledig akkoord te gaan.

Overig

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator van het evenement.