PARCOURS
BK2008-Marathon-MTB.jpg
1. MOUNTAIN BIKE MARATHON
- CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ET DE HOLLANDE   BELGISCH en NEDERLAND KAMPIOENSCHAP
DISTANCE - AFSTANDEN - STRECKE : 92,4 KM.
2. XC POINT TO POINT
DISTANCE - AFSTANDEN - STRECKE : 54 KM.
UURREGELING
SLUITINGSTIJD OPENBAAR WEGENNET: 10u45
START MARATHON : 11u00
START XC IN LIJN : 11u10
Marathon:Sluitingstijd parcours (30 km) : 13u30Sluitingstijd parcours (50 km) : 15u00 Sluitingstijd parcours (70 km) : 16u30
* Sluitingstijd parcours = einde van de bevoorrading
STARTMODALITEITEN
- Tot 8u45 : het plaatsen van de deelnemers in boxen per categorien. Toegang via een zijkant.- De aanwezige controlemeester moet de identiteit van de deelnemers nagaan (+ de plaatjes op de fiets controleren).
INFORMATIE OVER HET TRAJECT
MOEILIJKHEIDSGRAAD Positief hoogteverschil : 1.200
VERZORGERSPOSTEN Verschillende plaatsen op het parkoer.
BEVOORRADINGEN  km 30 - 50 - 70.
HERSTELPOSTEN  km 30 - 50 - 70.
VOORZIENINGEN
Localisation : Salle Guet à Pintes rue Constant Wauters
Vertrek en aankomst van de wedstrijdInschrijvingsbureau (permanentie) Bureau van commissarissen - bureau voor geschillenPublieksbuffet Huldigingplechtigheid rond 16 uur
Voetbal plein CS Pécrot - rue Cyril Bauwens
Kleedkamers, douches, beschikbaar na de wedstrijden
Parking Exide  - rue de Florival
Renners Parking en teams (te 900m)
INSCHRIJVINGEN   1) PRIJZEN
Marathon : --) 15 september:  20 € (vergunninghouders KBWB+UCI)                      24 € (niet-vergunninghouders)
Na 15/09 en ter plaats             22,5€ (vergunninghouders KBWB+UCI)                      26,5 € (niet-vergunninghouders)
XC in lijn : --) 15 september  10 € (vergunninghouders KBWB+UCI)                             14 € (niet-vergunninghouders)
Na 15/09 en ter plaats       12,5€ (vergunninghouders KBWB+UCI)                  16,5 € (niet-vergunninghouders)
2) INSCHRIJVING
Inschrijven : per mail naar vcbg@scarlet.be ; bevestiging van de inschrijving volgt via e-mail. 
3) PERMANENTIE
Permanentie - Afhalen van voorinschrijvingen en inschrijvingen :
ZONDAG 28/9     Marathon : 7.30 tot 10.30 uur     XC in lijn: van 8.30 tot 10.30 uur
------------------------------------------------------
BIJZONDER REGLEMENT
DEELNAMEVOORWAARDEN
Presentatie
Op zondag 28 september 2008 wordt in Grez-Doiceau het Belgisch en Nederlands Kampioenschap MTB Marathon georganiseerd.
Naast deze competitie over lange afstand staat er ook een XC in lijn op het programma.. Deze wedstrijd valt onder de van kracht zijnde reglementen van de UCI en de KBWB.
Deelnamevoorwaarden
Voor deelname aan deze wedstrijd, met afstand van 92,5 km voor marathon, dient elke deelnemer minstens 19 jaar oud te zijn, rekening houdend met het kalenderjaar. De licentiehouders dienen hun licentie te tonen aan de commissarissen bij afhaling van de rugnummers.
De niet-licentiehouders dienen een medisch getuigschrift voor te leggen dat niet langer dan 1 jaar geleden werd opgesteld en verklaart dat de deelnemer ontegensprekelijk kan deelnemen aan MTB wedstrijden. Alle niet-licentiehouders zijn verplicht en automatisch onderworpen aan een betaling van een individuele " dagverzekering ", verrekend in hun inschrijvingsgeld.
De MTB-fiets moet in goede staat verkeren. Gelieve uw fiets na te kijken alvorens deel te nemen.
De organisatie is niet verantwoordelijk in geval van verlies, schade aan het materieel of de individuele uitrusting.
Iedere deelnemer moet geschikt zijn. Eénieder houdt zich aan de wegcode, aan de gemeentelijke richtlijnen van de te doorkruisen gemeenten en aan de aanbevelingen gegeven door de organisatoren bij de start. Waakzaamheid op de omloop wordt ten allen tijde aanbevolen. Het dragen van een helm is verplicht.
Inschrijvingsmodaliteiten
A) Voorinschrijving
Per mail naar inrichter  vcbg@scarlet.be
De voorinschrijving is pas geldig na betaling van de verschuldigde som na storting op het bankrekeningnummer van de organisatie.
De voorinschrijvingen worden aanvaard tot 15 september 2008, uiterste datum van betaling op het bankrekeningnummer van de organisatie.
B) Inschrijvingen
Aan de startplaats zijn de inschrijvingen voorzien op zondag 28 september van 7.30 tot 10.30 uur; geen enkele inschrijving zal na het verloop van deze uren aanvaard worden.
De verdeling van de rugnummers wordt rechtstreeks beheerd door de KBWB (in functie van de van kracht zijnde reglementen).
De inschrijvingsprijs omvat:
- toegang tot de 3 bevoorradingszones- een drankje aangeboden aan de aankomst- een kaderplaat- een roadbook- toegang tot de kleedkamers- toegang tot de douches (gratis)- gebruik van de bike-wash
De afhaling van de pakketten van de renners vindt plaats op  Salle Guet à Pintes rue Constant Wauters zondag 28 september, van 7.30 tot 10.30 uur.
Tijdens de afhaling van de pakketten, dient iedere deelnemer bij de ontvangst van de kaderplaat volgende bewijsstukken te kunnen voorleggen:- zijn licentie (indien hij er één bezit)- zijn identiteitskaart
Het roadbook, dient aandachtig gelezen te worden. Het houdt de instructies betreffende de omloop en de veiligheidsmaatregelen in.
De kaderplaten dienen vooraan aan de fiets bevestigd te worden: zij mogen noch gewijzigd noch verdraaid of vervalst worden. Zij zijn voldoende zichtbaar voor uitvoerbare controle en dit op verschillende plaatsen op de omloop.
Startvoorwaarden
De deelnemers worden geacht kennis genomen te hebben van dit reglement alvorens hun deelname aan de proef.
De deelnemers verzamelen aan de startplaats in boxen. Elke deelnemer dient de box te betreden die hem werd meegedeeld en dit ten laatste 15 minuten voor de start. Het dragen van een reglementaire helm en de correcte plaatsing van de kaderplaten zullen ook gecontroleerd worden.
De start voor de heren Elite, Beloften, Master1, Master2, Dames en Fun/Amateurs  is om 11u vastgelegd. Het betreft een vliegende start. Het peloton vertrekt met gematigde snelheid achter de directiewagen met rode vlag en de eerste voorafgaande moto.
Evolutie van de wedstrijd
De omloop is bewegwijzerd.
Elektronische controledoortochten zullen zich op de omloop van de wedstrijd bevinden.
Seingevers staan op post op de omloop.
De doortochttijden zijn berekend aan 15 km/u (de traagste gemiddelde snelheid) en aan 30 km/u (de snelste gemiddelde snelheid) voor elke post waar een signaalgever zich zal bevinden (ongeveer 150 signaalgevers).
Om de timings van de wedstrijd te handhaven, worden volgende maatregelen tov. de deelnemers die trager rijden dan het laagste gemiddelde, uitgevoerd:
- de signaalgevers zullen hun respectievelijke post 5 minuten na de traagste doortochttijd verlaten; de deelnemers die aan deze posten toekomen na de traagste doortochttijd, dienen zich te houden aan de wegcode en hun parcours al fietsend te beëindigen - ook al zijn de kruispunten niet meer bemand door seingevers. Het recht op een gechronometreerd klassement blijft behouden.
De organisatie behoudt zich het recht om de omloop te wijzigen naar aanleiding van veiligheidsmaatregelen.
Bevoorrading- en assistentiezones zijn voorzien op de omloop (30 - 50 en 70 km). Water zal aan de start en eveneens aan de bevoorradingsposten gratis verdeeld worden.
Hulpposten en hulpvoertuigen zijn voorzien aan de startplaats en op de omloop. De deelnemers die hun deelname dienen te staken, moeten zich naar de dichtst bijzijnde bevoorradingszone te begeven. Daar zal de verantwoordelijke van de hulppost oordelen over de noodzaak van repatriëring van de deelnemer en van zijn materieel (fiets) door de organisatie.
Herstelling en externe hulp
Geen enkel volgvoertuig is toegelaten. Elke deelnemer die geholpen wordt door een materiële of een externe technische hulp, andere dan deze toegelaten door de UCI, worden gediskwalificeerd.
De vervanging van wielen tussen deelnemers onderling is verboden bij sanctie van diskwalificatie.
Hulp of aangeboden assistentie tussen deelnemers onderling, duidelijk vastgesteld, kan tot diskwalificatie leiden.
In geval van mechanische panne, is het de renner verboden terug te keren naar de voorafgaande technische zone. Hij is verplicht de herstelling uit te voeren in de volgende zone, zelfs indien hij de voorgaande net heeft verlaten.
Rechten en plichten van de directeurs, rechters en commissarissen van de wedstrijd
De koersdirecteur, de wedstrijdrechters- en commissarissen hebben het recht om elke deelnemer voor volgende fouten uit te sluiten:
- weigering de orders van een commissaris op te volgen - vrijwillige, gevaarlijke actie in het peloton of fout die een val had kunnen veroorzaken- weigeren om te voldoen aan de formaliteiten, geëist bij de controle voor de start en na aankomst (huldigingsceremonie, medische controle,…).
Plichten van de deelnemer
Deelname aan de wedstrijd brengt met zich mee dat de renner kennis genomen heeft van onderhavig reglement en dat hij alle clausules aanvaardt.
Het is verboden om afval of welk voorwerp dan ook weg te werpen buiten de voorziene zone, bij straffe van uitzetting van de wedstrijd.
Anti-doping controle
Een antidoping controle zal worden uitgevoerd bij aankomst door een arts. Deelnemers die zich niet binnen de termijn hebben laten controleren, zullen worden gedeclasseerd.
Klassement
Een volledig klassement wordt opgesteld tot en met de laatste deelnemer. Binnen een termijn van 2 uur dient de organisatie de volledige uitslag bekend te maken. In geval van technische problemen met betrekking tot het printen, dienen de klassementen binnen de 8 dagen na de wedstrijd raadpleegbaar te zijn via internet.
Prijsuitreiking
Zie ander document: " Algemeen reglement ".
De trofeeën, medailles, bloemen en truien zullen overhandigd worden op het protocollaire podium na het einde van de wedstrijd. De deelnemers dienen de protocollaire uren in acht te nemen.
Klachten
Klachten betreffende het klassement voor de podiums " heren " en " dames " dienen schriftelijk te worden neergelegd bij de organisatie en worden aanvaard tot 15 minuten na aankomst van de winnaar. Na deze termijn, wordt geen enkele klacht nog in overweging genomen.
Allerlei
Het maken van foto's en video's zijn toegelaten tijden de wedstrijd.
De deelnemers geven de organisatie de toestemming om van hen genomen foto's te gebruiken ter promotie van de organisatie / wedstrijd.
Overmacht
In geval van overmacht, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort in geval het om gewettigde overmacht handelt, onder voorbehoud van het tijdig verwittigen van de organisatie per post (poststempel geldt als bewijs), fax of email, en dit voor het verloop van de wedstrijd.
Deelname aan de wedstrijd brengt met zich mee dat de renner kennis genomen heeft van onderhavig reglement.
Info:http://www.vcbg.page.tl/BK--k1-en-NK-k2--Marathon-MTB.htm