Mountainbikeroute geopend

SOEST - De wethouders Wim Lieberwerth van Baarn en Harry Witte van Soest openen morgen de mountainbikeroute ’Utrechtse Heuvelrug-Noord’. De officiële opening vindt om 14.00 uur plaats op de Hessenweg. Dit punt ligt halverwege de route, op de grens tussen de gemeenten Soest en Baarn.

De route loopt hier over grond van de Koninklijke Domeinen. Met de opening van de route gaat een diepgewortelde wens van Mountainbike Club Midden-Nederland (MBC) uit Soest in vervulling.Staatsbosbeheer, de gemeente Soest en MBC Midden-Nederland zijn geruime tijd in overleg over de aanleg van een ATB-route in de natuurgebieden van de gemeente Soest en in de Lage Vuursche. Dankzij de medewerking van diverse grondeigenaren, waaronder Fortis (gebied Laag Hees) en de Koninklijke Domeinen, wordt dit nu gerealiseerd.
De route is circa 24 kilometer lang en kan op diverse punten worden gestart. Een startpunt is zowel bij recreatieterrein De kuil van Drakensteyn in Lage Vuursche als op recreatieterrein De Bergjes op Soesterhoogt. Het onderhoud van de markering van de route Heuvelrug-Noord is in handen van Mountainbike Club Midden-Nederland. De gemeente Soest en Staatsbosbeheer zijn verantwoordelijk voor het grotere onderhoud aan de route. De gemeente Baarn heeft in financieel opzicht bijgedragen aan de totstandkoming van de route. Mountainbike Club Midden Nederland hoopt op termijn een aansluiting met de ATB-route bij Austerlitz te kunnen realiseren, waardoor de hele Utrechtse Heuvelrug, van de Lage Vuursche tot Amerongen wordt voorzien van een vaste route. Meer informatie over de route en het onderhoud is te vinden op www.mbc-midden.nl.
Voor de route zijn een aantal nieuwe tracés gemaakt, zodat bestaande wandelpaden ontzien worden. Voor een deel wordt wel gebruik gemaakt van bestaande wandelpaden. Het kruisen van ruiterroutes is zoveel mogelijk vermeden. De route wordt in twee richtingen gemarkeerd met bordjes, waarop behalve het internationaal bekende Bloso-teken ook een mountainbiker te zien is.

Vermaak op Lemelerberg uitgebreid

LEMELE - Met nieuwe wandel- en ATB-routes, maar ook met plaatsing van verschillende infopanelen wil Landschap Overijssel de zogeheten publieksfuncties op de toeristische trekpleister Lemelerberg verbeteren.

Het plan bestaat verder uit het aanbrengen van grasklinkers op de parkeerplaatsen en rond de Lemelerberg de plaatsing van enkele nieuwe bankjes. Ook krijgen sommige al bestaande bankjes een opknapbeurt.
Verder wordt gewerkt aan een wandelroute van ongeveer drie kilometer met als vertrekpunt het restaurant. ‘Het moet een rondwandeling worden langs een uitzichtpunt en diverse landschapstypen‘, vertelt Casper de Jong, voorlichter van Landschap Overijssel. In feite moeten mensen aan de hand van de route in ongeveer een uur een mooie, gevarieerde wandeling maken. Overigens kan bij deze route als vertrekpunt ook worden gekozen voor de parkeerplaats onderaan de Lemelerberg, aan de Oude Raalterweg.
SPEELROUTE
Onderdeel van deze wandeling is de speelroute voor kinderen, maar daar wil De Jong in dit stadium nog niet al te veel over kwijt. ‘We willen ons met deze route in ieder geval meer richten op een wandeling voor het hele gezin.‘
BEHOEFTENieuw element is een ATB-route die wordt uitgezet. ‘We willen hiermee enerzijds in een behoefte voorzien, anderzijds zijn we natuurlijk een landschapsorganisatie. Dus gaan we de mountainbikers om de kwetsbare plekken heen leiden. Het is immers een uniek stukje natuur‘, meent De Jong. Overigens benadrukt de voorlichter dat het toezicht gehandhaafd blijft. ‘Het gaat ons nadrukkelijk om regulering. De combinatie van natuurbeheer en voorzieningen voor het publiek.‘
INFORMATIE
Ook de bestaande wandel- en fietsroutes worden nog eens onder de loep genomen en zo nodig aangepakt. Verder wil Landschap Overijssel infopanelen plaatsen.
‘Met informatie over de flora en fauna op de Lemelerberg, maar bijvoorbeeld ook de geschiedenis van Park 1813‘, geeft De Jong aan.
Als alles meezit, kan de uitvoering van de diverse plannen in de zomer of misschien in de herfst beginnen.
Copyright © 2004 De Stentor - alle rechten voorbehouden

Mountainbiken bij Eerbeek gaat geld kosten

EERBEEK - Ruiters en koetsiers hebben vanaf 2005 een nieuwe vergunning nodig om te mogen rijden op de Zuidoost Veluwe. Ook mountainbikers zullen in de toekomst moeten betalen om in het gebied rond Loenen en Eerbeek te mogen rijden.

De terreineigenaren Natuurmonumenten, Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer, Hof te Dieren en de gemeente Rheden hebben hun medewerking aan het vergunningensysteem van de Stichting Recreatie Ruiter opgezegd. ‘Een vergunning was alleen nodig als ruiters op de Zuidoost Veluwe wilden rijden. Voor de rest van Nederland was geen vergunning vereist‘, zegt boswachter Dick van Kooi. ‘Maar van de inkomsten van die vergunningen zagen we maar weinig terug, terwijl we wel onderhoud aan de ruiterpaden en de bebording moeten verrichten.‘
De terreineigenaren hebben daarom besloten om het zelf te doen. ‘Want dan kunnen we de inkomsten volledig gebruiken voor onderhoud‘, zegt Van Kooi. Voor de ruiters en koetsiers zal er weinig veranderen. De kosten blijven gelijk, ongeveer vijftien euro per jaar. Ze moeten alleen naar een ander loket. Voor ruiters van buiten de regio die hier voor een weekendje komen, verandert er wel wat. Die mochten hier eerder niet rijden, nu is dat wel het geval.
Onder de Zuidoost Veluwe wordt het gebied verstaan dat tussen de A50 en de rijksweg ligt, die loopt van Velp naar Dieren, Eerbeek en Loenen. De Posbank en de Loenermark worden er toe gerekend. Het gaat om een gebied van 12.000 hectare. In dat gebied ligt liefst 250 kilometer aan ruiterpaden. ‘Daar moet je af en toe snoeien‘, vertelt Van Kooi. ‘De koetsenpaden moet je op de juiste breedte houden. En je moet wat aan de grondslag doen, want de koetsen moeten er natuurlijk wel kunnen rijden. Ook zorgen we ervoor dat de bebording in orde is. Dat kost veel geld, maar daar kregen we eerder geen cent voor.‘
Van Kooi zegt dat het geld dat ruiters en koetsiers moeten betalen voor een vergunning niet op de grote hoop gaat. ‘De opbrengst wordt daadwerkelijk besteed aan onderhoud. Om te waarborgen dat we het onderhoud kunnen blijven doen, komt dat vergunningsysteem.‘
Wat voor de ruiterpaden geldt, gaat ook op voor de mountainbikeroute. ‘We willen na de ruiters ook een vergunning voor ATB‘ers instellen. We vragen 5 tot 7,50 euro per jaar. Dat bedrag is zo laag, omdat er duizenden ATB‘ers door het gebied rijden‘, vertelt de boswachter. Van dat geld worden knelpunten opgelost en borden geplaatst. ‘Paaltjes verdwijnen regelmatig en die moeten worden vervangen. Daarnaast zijn er mensen die zomaar infopanelen meenemen. Een nieuw kost toch vijftig euro.‘ De erosie op de stuwwal is enorm. Zeker als er duizend man in het weekend overheen rijdt. ‘Dan ontstaan er geulen van wel veertig centimeter diep‘, aldus Van Kooi. ‘Omdat te verhelpen, graven we balken in de grond. We huren daarvoor een minikraan in é 35 euro per uur.‘

Strengere controle op duinbikers

WASSENAAR | Fietsers in de duinen worden in de komende maand extra in de gaten gehouden. Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) gaat moutainbikers die buiten de paden rijden op de bon slingeren. Deze sportfietsers zorgen voor schade aan de natuur en in toenemende mate voor overlast bij de dagrecreanten.

In de duinen tussen Katwijk en Den Haag is een aantal gebieden afgesloten voor het publiek om de kwetsbare natuur en de drinkwaterwinning te beschermen. In deze afgesloten gebieden worden hoe langer hoe meer mountainbikers aangetroffen, die met hun grove wielen de kwetsbare vegetatie beschadigen.In andere delen van de duinen treffen de duinwachters vaak mountainbikers tussen de stuiken en buiten de voorgeschreven paden aan. Naast de schade aan de natuur klagen veel wandelaars over de overlast van de fietsers.De extra controles, die tot half maart plaatsvinden, worden door de duinwachters van DZH uitgevoerd samen met de Koninklijke Marechaussee. Deze doen mee omdat een deel van de duinen, waaronder de Waalsdorpervlakte, onder het ministerie van Defensie valt. De duinwachters van het drinkwaterbedrijf hebben in de duinen een opsporingsbevoegdheid en zijn ook gewapend. Ze rijden rond in blauwe auto's, maar houden ook controles te voet of op de fiets.Dertig euroDe boetes die de duinwachters en de marechaussee gaan uitdelen variëren van vijfentwintig euro voor het niet gebruiken van het fietspad tot dertig euro en meer voor het rijden door struiken of een groenstrook.De extra controles zijn in de duinen van Meijendel, en de Waalsdorpervlakte. Ook het gebied Solleveld in de buurt van Monster valt wordt extra in de gaten gehouden. Meijendel krijgt per jaar ongeveer 650.000 bezoekers en is daarmee een van de populairste recreatiegebieden van het land.

Twickel: mogelijk toch atb-routes

DELDEN - De Stichting Twickel staat bij voorbaat niet afwijzend tegenover het uitzetten van een aparte route voor mountainbikes. Dat laat rentmeester A. Schimmelpenninck desgevraagd weten.

 
Eind vorig jaar maakte de Stichting Twickel bekend dat het de bossen afsluit voor alle fietsers. De atb-rijders die over de smalle bospaadjes rijden, zorgen volgens Twickel regelmatig voor gevaarlijke situaties. Soms moeten wandelaars zich met een noodsprong in veiligheid brengen.
In de loop van vorig jaar heeft Twickel de bekende groene bordjes bij de ingangen van de bossen verwijderd. Daarvoor in de plaats worden nieuwe, zwarte bordjes geplaatst. ‘Fietsers, ruiters en aangespannen paarden alleen toegestaan waar aangegeven’, staat op de nieuwe bordjes te lezen.
Twickel neemt de maatregel omdat er juridisch geen onderscheid is tussen atb-rijders en ‘gewone’ fietsers. Eind vorig jaar liet Twickel in deze krant weten dat de komende tijd extra wordt gecontroleerd. Wie toch fietst waar dat niet mag, kan rekenen op een boete van 57 euro.
Schimmelpenninck laat nu weten dat er nog geen boetes zijn uitgedeeld. ‘We hebben de nieuwe borden ook nog niet bij alle ingangen van de bossen staan’, aldus de rentmeester. ‘De afgelopen weken hebben we echter wel fietsers gewaarschuwd.’
Fietsers kunnen alleen nog terecht op de openbare weg en speciale fietspaden. Naar aanleiding van de aangekondigde afsluiting van de bossen van Twickel is de Bornse fietsliefhebber R. Schabos een discussie op internet gestart.
Op de site http://www.toerfiets.pagina.nl (het Toerfietsforum aanklikken) vraagt Schabos andere fietsliefhebbers te reageren op zijn stelling. ‘Als er speciale paden zijn voor wandelaars en voor ruiters, waarom dan niet voor mountainbikers?’ vraagt Schabos zich af.
Fietsliefhebbers die reageren op de site zeggen het een goede zaak te vinden als er een aparte atb-route op Twickel zou komen.
‘Waar moeten die bikers die nu op Twickel rijden dan naar toe?’, aldus een van de reacties op het Toerfietsforum.

Nieuwe atb-route over meer onverharde paden

RENKUM - Er is overeenstemming bereikt over een gewijzigde route voor mountainbikers en andere sportieve fietsers in de bossen van de gemeenten Renkum en Arnhem. De officieel bewegwijzerde Atb-route Zuid-West Veluwe is in 2000 in gebruik genomen en blijkt in een grote behoefte te voorzien. Veel atb (all terrain bike)-fietsers vonden de route niet uitdagend genoeg en hadden vooral kritiek op het feit dat de oorspronkelijke route te veel over verharde wegen en paden leidde.

Daarom is in overleg met de gebruikers en de talrijke terreineigenaren een aangepast tracé ontwikkeld, dat meer over onverharde paden leidt. Overigens is niet aan alle wensen van de sportieve terreinfietsers tegemoetgekomen. De gemeenten Renkum en Arnhem en de terreineigenaren (zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap) hebben er nauwgezet op toegezien dat de nieuwe route niet schadelijk is voor de flora en fauna in het bosrijke gebied.Met de aangepaste route wordt geprobeerd de terreinfietsers weg te houden uit andere delen van de bossen, waar vooral voor het wild de rust zoveel mogelijk gehandhaafd wordt. Dat is ook de reden waarom natuurinstanties hebben meegewerkt aan de officiële route.Volgens de gemeente Renkum zijn de terreinfietsers blij met de nu vastgestelde nieuwe route. De aangepaste route is gemarkeerd en opnieuw bewegwijzerd.Een van de grootste knelpunten in de nieuwe route ligt in de omgeving van Heelsum. Er was overleg met de Dienst Domeinen voor nodig om toestemming te krijgen om de route aan te leggen onder en langs het tracé van de A50. Het gedeelte onder de A50 is gelegen bij het viaduct in de omgeving van papierfabriek Schut en de daar aangelegde skatebaan. Domeinen is er normaliter niet happig op anderen toe te laten op haar grondgebied. De gemeente huurt het terrein bij Schut al voor 397 euro per jaar voor de skatebaan. Die huur wordt nu met 65 euro per jaar verhoogd om ook de terreinfietsers erlangs te laten rijden. De Dienst Domeinen heeft ingestemd met een huurcontract tot juli 2009.De route kan op alle punten begonnen worden en er zijn in beide gemeenten veel horeca-etablissementen om ergens pauze te kunnen houden.
Copyright © 2004 De Gelderlander - alle rechten voorbehouden

CDA’er maakt zich hard voor ATB route

TUBBERGEN - Er wordt alsnog gepoogd een grensoverschrijdende fietsroute voor mountainbikers uit te zetten. Een eerste poging liep stuk op verzet van de gebruikersgroep van natuurgebied Het Springendal. CDA’er W. Lansink kwam vijf jaar geleden met het voorstel en hij informeerde maandagavond in de raadsvergadering naar de voortgang. Volgens burgemeester M. Stegers zijn er nu drie varianten waarbij Het Springendal goeddeels wordt ontzien. ‘We wachten nu op de reacties van grondeigenaren’, aldus Stegers.

Duinberaad en mountainbiken in het door PWN beheerde duingebied

De "Initiatiefgroep PWN & MTB Duinberaad" streeft naar de aanleg van een of meer mountainbikeroutes in het Noord-Hollands Duinreservaat. Dit duingebied strekt zich uit van Bergen tot Wijk aan Zee en is eigendom van de Provincie Noord-Holland. Het beheer is opgedragen aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (PWN).

PWN, wie zijn zij?PWN beheert het gehele duingebied tussen Bergen en Zandvoort. PWN richt zich als organisatie op drie doelstellingen: waterwinning, natuurbeheer en recreatie. PWN stelde recentelijk de nieuwe beheernota "Delen & Genieten" op die besproken werd met de Provinciale Staten van Noord-Holland. In deze beheernota is formeel vastgelegd dat mountainbikers van maandag tot en met zaterdag, uitsluitend van zonsopgang tot 10.30 uur, gebruik mogen maken van onverharde paden. Daarnaast heeft PWN met onlangs geplaatste bordjes veel paden voor mountainbikers tot verboden gebied verklaard, ook tussen zonsopgang en 10.30 uur. Duinberaad is van mening dat deze maatregel onterecht genomen is en getuigt van weinig doordacht beleid van PWN. Mountainbikers krijgen door dit beleid een onjuist imago en bovendien worden zij als enige gebruikersgroep apart behandeld.
Duinberaad, wie zijn wij?Duinberaad bestaat uit een groep personen die op verschillende wijze mountainbiken als sport beoefent. De een kiest voor het wedstrijdelement, de ander voor lange afstanden of recreatie. Duinberaad signaleert twee hoofdproblemen, te weten:


  • Het ontstane imagoprobleem van mountainbikers
  • Zeer beperkte mogelijkheden om te kunnen mountainbiken

Duinberaad, de doelstellingDuinberaad is van mening dat het imagoprobleem deels veroorzaakt wordt door het feit dat er uitsluitend in Schoorl een mountainbikeparcours bestaat. Dat parcours heeft een bescheiden lengte van vijftien kilometer en behoort tot de drukste van Nederland. Zodra Mountainbikers zich echter vertonen op de onverharde paden elders wekt dat ongenoegen bij sommige wandelaars. Duinberaad vindt ook dat PWN met het huidige beleid de ogen sluit voor de realiteit. Het negeren van mountainbikers of hen achterstellen ten opzichte van bijvoorbeeld wandelaars verergert slechts het wederzijdse onbegrip.

Daarom stelt Duinberaad voor een of meer mountainbikeroutes aan te leggen in het Noord-Hollands Duinreservaat. Langs deze weg kunnen mountainbikers en wandelaars functioneel van elkaar gescheiden worden.
Hoe wil Duinberaad dit doel bereiken?Duinberaad wil samenwerking realiseren met alle betrokkenen. Dat zijn onder anderen de politici van de Provincie Noord-Holland, PWN, de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU), wielerclubs en onofficiële losse verbanden en individuele mountainbikers. Duinberaad wil op fatsoenlijke wijze serieuze onderhandelingen voeren om het gestelde doel te bereiken. Duinberaad vindt dat er, ook in de toekomst, een regionaal overleg georganiseerd moet worden waarin op vastgestelde ogenblikken met elkaar gesproken wordt over mogelijke knelpunten en verbeteringen. Aan dit overleg zullen de genoemde partijen kunnen deelnemen.
Wat kunt u doen?U kunt ons laten weten wat u van de ideeën van Duinberaad vindt en welke bijdrage u wilt leveren. Ook is alle kritiek uiteraard welkom. Ook tegenstanders worden te woord gestaan. U kunt met regelmaat de website www.duinberaad.tk bezoeken en de actuele ontwikkelingen volgen. Ook kunt u zich opgeven voor een binnenkort door Duinberaad uit te geven Nieuwsbrief. Laat weten dat u Duinberaad steunt en deel wilt uitmaken van de achterban die Duinberaad vertegenwoordigt.

Vaste route ATB Veluwe blijft uit

door Nils ten Brinke - 30 JANUARI 2004 - EPE - Het Veluweberaad MTB adviseert verenigingen alleen mee te werken aan uitgezette routes voor moutainbikers op de Veluwe, als fietsers zich in de toekomst ook buiten die routes mogen blijven begeven. Verenigingen zijn bang dat het vrije fietsen in de natuur aan banden wordt gelegd met de reconstructie van de Veluwe.

Nederland kent al 77 vaste routes voor veldrijders en mountainbikers. Dat zijn routes van enkele kilometers tot meer dan vijftig. Ze zijn te herkennen aan het zwarte internationale MTB- teken (driehoek met daaronder twee rondjes). Het voordeel van vaste routes is dat wandelaars, fietsers en ruiters geen last van elkaar hebben. Bovendien wordt met de uitgezette routes voorkomen dat onbekende terreinfietsers op zoek moeten naar mooie routes. Het aanbod van die routes neemt snel toe, behalve op de Veluwe. Tot nu toe kent de Veluwe, zeer in trek bij terreinfietsers, alleen een route van vijftien kilometer, uitgezet bij Heerde met het Heerderstrand als vertrekpunt. Het lijkt er niet dat op dat er, op Nunspeet na, snel vaste routes bijkomen. Tijdens een vergadering van het MTB Veluweberaad is aangegegen de commissie vaste routes ‘slapend‘ te houden. Volgens het Veluweberaad is het niet verstandig aan een vaste route mee te werken als men buiten deze route niet meer mag fietsen. Meerdere clubs delen de vrees dat het fietsen in de vrije natuur op de Veluwe aan banden wordt gelegd. Voorzitter van Cyclo '78 uit Wezep Ad Smeets in cluborgaan Toermee: ‘Niet alleen wil men van de Veluwe een compleet natuurgebied maken, ook de grondbezitters gaan steeds meer bezwaren maken.‘Tegen die achtergrond is het MTB Veluweberaad, waarin bijna alle Veluwse wielerverenigingen zijn vertegenwoordigd, ontstaan. Door goede afspraken te maken met natuurbeheerders wil het beraad terreinfietsen ook in de toekomst mogelijk houden.Overigens gaat de Nunspeetse wielervereniging De Volharding wel door met de voorbereidingen voor een vaste route. Volgens Folkert Visser van de Volharding is het essentieel om in overleg met de grondbeheerders te blijven. Een overzicht van het routeaanbod in Nederland is te vinden op de site www.mtbroutes.nl
Copyright © 2004 De Stentor - alle rechten voorbehoudenv

Route Heihoven-Heksenberg wordt gesloten

Otto Zerdoner: Hierbij wil ik u en de uwen erop attent maken dat een door mtb'ers druk bereden route op het traject Heihoven-Heksenberg t.h.v. de Kapelweg aan de rand van de Brunssummerheide binnenkort definitief zal worden afgesloten. De afsluiting heeft te maken met de lokale ontgrondingswerkzaamheden door Sigrano Nederland BV welke tevens eigenaar is van de grond waarover de route ter plaatse loopt. Naast mtb'ers maken ook vele wandelaars en ruiters gebruik van deze route.

Officieel werd deze route in 1992 door de gemeenteraad van Heerlen aan de openbaarheid onttrokken. De firma Sigrano Nederland BV heeft op deze voorwaarde in 1993 de gronden ter plaatse aangekocht. Echter zijn er nadien geen maatregelen getroffen om het gebruik van deze route te stoppen, of de gebruikers te informeren over de situatie ter plaatse. De route werd in de afgelopen pakweg 40 jaar door velen gebruikt voor verschillende doeleinden. Er is daardoor volgens ons sprake van een zg. verworven gebruiksrecht. Dit recht biedt o.i. de mogelijkheid om via het bij wet geregelde 'recht op overpad' het behoud van de route, en het gebruik ervan, op te eisen bij de eigenaar.
Wij, vanuit de stichting Behoud Brunssummerheide, hebben ons primair tot doel gesteld om de natuurwaarden van de Brunssummerheide te beschermen. De eerder genoemde ontgrondingswerkzaamheden worden door onze stichting dan ook nauwlettend gevolgd. Momenteel onderzoekt de stichting de mogelijkheid om de met afsluiting bedreigde route te behouden (dus de voorgenomen afsluiting tegen te gaan). In dit verband zijn wij op zoek naar genoemde gebruikers van deze route om te vernemen of wij hierbij op hun instemming en steun kunnen rekenen.

Pagina's